Chính phủ ban hành Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội
Đăng ngày 25-05-2022 16:42

Ngày 21/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 57/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội. Nghị quyết đã khẳng định liên kết vùng là vấn đề quan trọng, đã được Đảng chỉ đạo tại các Văn kiện các đại hội VIII, X và XI, gần nhất là Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Việc hoàn thiện thể chế liên kết vùng giai đoạn 2021 - 2030 nhằm tăng cường vai trò điều phối liên kết vùng của chính quyền trung ương, tạo kênh thông tin, thúc đẩy liên kết chính quyền địa phương trong vùng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh vùng, huy động đa dạng các nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động, dự án liên kết vùng, tận dụng nội lực và ngoại lực của các địa phương trong vùng, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội vùng bền vững. Đồng thời, việc hoàn thiện thể chế liên kết vùng nhằm phát triển đồng bộ và tạo sự liên kết giữa các vùng, địa phương gắn với liên kết các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; đổi mới phân cấp và nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế địa phương và kinh tế vùng trên cơ sở phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng địa phương.

Trong những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành đã rất quan tâm và từng bước hoàn thiện, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách giúp thúc đẩy liên kết vùng. Các chủ thể liên quan, gồm các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, hộ gia đình... đã tham gia tích cực vào các hoạt động liên kết vùng. Cơ chế thực thi chính sách liên kết vùng bước đầu phát huy được hiệu lực và hiệu quả. Tuy nhiên, thể chế liên kết vùng vẫn còn các hạn chế, cần khắc phục, quán triệt các quan điểm và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội. Tại Nghị quyết, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nêu trên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/9/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/11/2019 về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng miền Trung.

Phòng Tổng hợp và Hợp tác quốc tế

Các tin khác