Phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022
Đăng ngày 02-06-2022 16:41

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/ĐUK ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 gắn với chủ đề Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”,  Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai phong trào đến 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của cấp ủy, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động về công tác dân vận; động viên và phát huy mọi nguồn lực tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2022 gắn với chủ đề của thành phố “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục gắn với đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 1102-QĐ/ĐUK ngày 27/1/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ ban hành Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố và Kế hoạch số 67-KH/ĐUK ngày 26/11/2021 về  thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, sát với nhiệm vụ chính trị của Sở; tạo động lực, khí thế công tác mới.

Đảng ủy Sở tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung như:

Một là, Tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 đi vào chiều sâu, thực chất, thiết thực và hiệu quả. Tập trung xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để triển khai thực hiện những việc khó, việc mới, những nhiệm vụ cần phát huy sức mạnh và sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong quá trình triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực bám sát các chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện phong trào thi đua, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” chú trọng ở một số lĩnh vực sau:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc; thực hiện tốt đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; góp ý xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.

- Cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, vận động và nắm tình hình nhân dân.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các hướng dẫn của Bộ Y tế; xây dựng, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ COVID.

- Triển khai các nội dung chương trình thành phố 5 Không”, 3 Có”, 4 An  giai đoạn 2021-2025, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kịp thời tham mưu, đề xuất, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

 - Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trường” giai đoạn 2021-2030.

- Phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra “điểm nóng”.

Hai là, Đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua do Trung ương, thành phố phát động. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và tăng cường tuyên truyền các mô hình, điển hình trên trang thông tin điện tử của Sở, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng, nhằm khơi dậy sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Thanh tra Sở

Các tin khác