Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đăng ngày 14-07-2022 01:58

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 2927/UBND-TH ngày 30 tháng 5 năm 2022 về việc trình thẩm định Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đã có Tờ trình số 334/TTr-SKHĐT ngày 12/7/2022 gửi Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về việc đề nghị thẩm định Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đính kèm hồ sơ đề nghị thẩm định).

Sau khi Quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thẩm định trong Quý III/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn thiện trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự kiến trong Quý IV/2022./.

Tài liệu:

- Hồ sơ đề nghị thẩm định: https://bit.ly/3RqZsSR

- Bản đồ quy hoạch: https://bit.ly/3cfITsY

- Nội dung đề xuất của Sở, ban, ngành, quận, huyện: https://bit.ly/3aCCZ4A

Phòng Tổng hợp và Hợp tác quốc tế

Các tin khác