Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình Trường mầm non Tiên Sa
Đăng ngày 27-10-2022 09:32

Ngày 18/10/2022, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình Trường mầm non Tiên Sa tại Quyết định số 2716/QĐ-UBND với các nội dung sau:

1. Các thông tin cơ bản

- Tên dự án: Trường mầm non Tiên Sa.

- Tổng mức đầu tư dự án: 28.846.297.000 đồng.

- Chủ đầu tư: UBND quận Hải Châu.

- Điều hành dự án: Ban QLDA Đầu tư xây dựng quận Hải Châu.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2022 bố trí 6,8 tỷ đồng để triển khai thi công).

- Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

- Ðịa điểm xây dựng: Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung

- Tên gói thầu: Xây lắp.

- Giá gói thầu: 21.804.293.000 đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/Hai túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2022.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày thực hiện.

Ghi chú: Giá gói thầu là trên cơ sở dự toán đã được Chủ tịch UBND quận Hải Châu phê duyệt tại Quyết định số 4870/QĐ-UBND ngày 21/09/2022. Gói thầu xây lắp bao gồm chi phí xây dựng công trình sau khi giảm trừ chi phí thu hồi vật tư tháo dỡ.

UBND quận Hải Châu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác