Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Quảng trường kết hợp đậu xe cuối tuyến đường Nguyễn An Ninh
Đăng ngày 27-10-2022 09:39

Ngày 26/9/2022, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Quảng trường kết hợp đậu xe cuối tuyến đường Nguyễn An Ninh tại Quyết định số 2504/QĐ-UBND với các nội dung sau:

1. Các thông tin cơ bản

- Tên dự án: Quảng trường kết hợp đậu xe xuối tuyến đường Nguyễn An Ninh.

- Tổng mức đầu tư dự án: 28.314.884.000 đồng.

- Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2022 bố trí 6 tỷ đồng để triển khai thi công).

- Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025.

- Ðịa điểm xây dựng: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung

- Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

- Giá gói thầu: 24.925.254.000 đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/Hai túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2022.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày thực hiện + 180 ngày hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến hợp đồng.

Ghi chú: Giá gói thầu là trên là giá trị tạm tính cơ sở dự toán đã được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 28/01/2022. Giá gói thầu sẽ được điều chỉnh theo giá trị dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Giá gói thầu chưa bao gồm chi phí dự phòng.

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác