Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình Khu nghĩa trang tại Thôn An Châu, xã Hòa Phú
Đăng ngày 27-10-2022 09:51

Ngày 26/9/2022, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình Khu nghĩa trang tại Thôn An Châu, xã Hòa Phú tại Quyết định số 2505/QĐ-UBND với các nội dung sau:

1. Các thông tin cơ bản

- Tên dự án: Khu nghĩa trang tại thôn An Châu, xã Hòa Phú .

- Tổng mức đầu tư dự án: 54.231.861.000 đồng.

- Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2022 bố trí 4,5 tỷ đồng để triển khai thi công).

- Ðịa điểm xây dựng: Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung

- Tên gói thầu: Xây lắp nhà Ban quản lý.

- Giá gói thầu: 3.365.737.000 đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/Một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2023.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày thực hiện + 210 ngày hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến hợp đồng.

Ghi chú: Giá gói thầu làm tạm tính trên cơ sở dự toán đã được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 28/05/2022. Giá gói thầu sẽ được điều chỉnh theo giá trị dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Giá gói thầu chưa bao gồm chi phí dự phòng.

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác