Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT601 và thôn Lộc Mỹ
Đăng ngày 27-10-2022 09:53

Ngày 26/9/2022, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT601 và thôn Lộc Mỹ tại Quyết định số 2499/QĐ-UBND với các nội dung sau:

1. Các thông tin cơ bản

- Tên dự án: Tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT601 và Thôn Lộc Mỹ.

- Tổng mức đầu tư dự án: 93.011.941.000 đồng.

- Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2022 bố trí 13,6 tỷ đồng để triển khai thi công).

- Thời gian thực hiện: Năm 2020-2023.

- Ðịa điểm xây dựng: Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung

- Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

- Giá gói thầu: 75.542.853.000 đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/Hai túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2022.

- Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 540 ngày thực hiện + 180 ngày hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến hợp đồng.

Ghi chú: Giá gói thầu làm tạm tính trên cơ sở dự toán đã được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 4249/QĐ-UBND ngày 27/12/2022. Giá gói thầu sẽ được điều chỉnh theo giá trị dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Giá gói thầu đã bao gồm chi phí xây dựng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông và chi phí dự phòng.

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác