Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Cải tạo đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn
Đăng ngày 27-10-2022 09:55

Ngày 20/9/2022, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Cải tạo đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND với các nội dung sau:

1. Các thông tin cơ bản

- Tên dự án: Cải tạo đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn.

- Tổng mức đầu tư dự án: 189.483.492.000 đồng.

- Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (kế hoạch vốn đầu tư công điều chỉnh, bổ sung năm 2022 bố trí 20,0 tỷ đồng để triển khai thi công).

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2022.

- Ðịa điểm xây dựng: Quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung

- Tên gói thầu: Xây lắp công trình cải tạo đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn (đoạn từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Hồ Xuân Hương).

- Giá gói thầu: 44.810.623.000 đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/Hai túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2022.

- Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày thực hiện + 120 ngày hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến hợp đồng.

Ghi chú: Giá gói thầu căn cứ theo dự toán đã được Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-BCTGT ngày 30/06/2022 và Quyết định số 175/QĐ-BCTGT ngày 24/08/2022. Giá gói thầu bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, phí đổ thải sau thuế.

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác