Phê duyệt tiếp nhận dự án Tài trợ và quản lý tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai năm 2022-2024 do Tổ chức ASSORV tài trợ
Đăng ngày 31-10-2022 15:51

Ngày 29/9/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2560/QĐ-UBND về việc tiếp nhận dự án Tài trợ và quản lý tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai năm 2022-2024 do Tổ chức ASSORV tài trợ gồm các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Tài trợ và quản lý tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai năm 2022-2024.

2. Tên bên tài trợ: Tổ chức ASSORV - Pháp.

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ dự án: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng.

5. Cơ quan tiếp nhận và thực hiện: Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai.

6. Mục tiêu của dự án: Hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng, học văn hóa, học nghề và tạo việc làm cho các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai trực thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng đến tuổi trưởng thành.

7. Hoạt động và kết quả chủ yếu của dự án

- Hỗ trợ nuôi dưỡng thường xuyên từ 40-50 trẻ mồ côi ở độ tuổi phổ thông với các hoạt động chính:

+ Ăn, ở tập trung, nội trú tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai.

+ Chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế địa phương theo chế độ Bảo hiểm xã hội.

+ Học văn hóa tại các trường ở địa phương (kể cả ngoại ngữ và các hoạt động nội, ngoại khóa khác).

+ Các hoạt động lao động, tăng gia sản xuất (chăn nuôi, trồng trọt, đan, thêu,…).

          + Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao (vui chơi, giải trí, năng khiếu…).

          + Hướng nghiệp và học nghề, tạo điều kiện học nghề hoặc Cao đẳng, Đại học nếu các em có nguyện vọng và điều kiện tiếp tục học trước khi trưởng thành và hòa nhập cộng đồng.

          + Tham gia các hoạt động xã hội và rèn luyện kỹ năng sống.

- Hỗ trợ chi trả lương cho từ 5 đến 7 cán bộ nhân viên làm việc tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai.

8. Địa điểm thực hiện: Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai.

9. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến hết năm 2024.

10. Tổng vốn của dự án: 2.780.688.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm tám mươi triệu, sáu trăm tám mươi tám nghìn đồng), tương đương 118.579,45 USD.

11. Lưu ý

- Giấy đăng ký hoạt động của Tổ chức ASSORV đã hết hạn từ ngày 25/4/2022, hiện đang tiến hành các thủ tục gia hạn theo quy định. Đề nghị Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức ASSORV hoàn thành việc gia hạn Giấy đăng ký hoạt động trước khi triển khai thực hiện dự án.

- Đề nghị tổ chức các hoạt động lao động sản xuất cho các em phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng lao động sản xuất theo quy định tại khoản 7, Điều 7 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Đề nghị đơn vị tiếp nhận dự án thực hiện thủ tục tiếp nhận đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội theo đúng quy định tại Điều 28, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và thực hiện mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho mỗi đối tượng đảm bảo theo quy định tại khoản 1, Điều 25 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

        ​Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác