Phê duyệt tiếp nhận dự án Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện đối với phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2022-2024
Đăng ngày 31-10-2022 15:52

Ngày 29/9/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2561/QĐ-UBND về việc tiếp nhận dự án Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện đối với phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2022-2024 do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tài trợ gồm các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện đối với phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2022-2024.

2. Tên bên tài trợ: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women).

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ dự án: Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố.

5. Mục tiêu của dự án

- Tăng cường năng lực của các nhà cung cấp trong việc cung cấp các dịch vụ điều phối cho nạn nhân bị bạo lực thông qua việc xây dựng cơ chế điều phối rộng khắp thành phố và các quy trình hoạt động tiêu chuẩn để giải quyết các trường hợp bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

- Cải thiện giao thông vận tải để đảm bảo an toàn và đáp ứng cho phụ nữ, trẻ em.

- Hỗ trợ phụ nữ về kiến thức, kỹ năng và thiết bị trong ứng phó, phòng ngừa và phục hồi sau COVID-19.

- Nâng cao năng lực của các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức tại Đà Nẵng về lập kế hoạch, ngân sách và bình đẳng giới nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam thông qua việc thực hiện.

6. Kết quả chủ yếu của dự án

- Nâng cao năng lực lập chương trình dựa trên bằng chứng để phòng ngừa và ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em.

- Tăng cường cung cấp đa ngành các dịch vụ về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em bao gồm các dịch vụ về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tích hợp, bao gồm cả cho các nhóm dễ bị tổn thương và yếu thế, nam giới và trẻ em trai. 

- Phòng ngừa bạo lực, giới và thay đổi chuẩn mực xã hội hiệu quả hơn được thúc đẩy thông qua truyền thông sáng tạo dựa trên bằng chứng, nâng cao nhận thức, vận động và huy động cộng đồng.  

- Truyền thông đa ngành dựa trên bằng chứng, nâng cao nhận thức và vận động chính sách thúc đẩy thay đổi giới và chuẩn mực xã hội, giảm chấp nhận bạo lực và tăng cường báo cáo về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

- Tăng cường sự tham gia có mục tiêu của cha mẹ, nam giới và trẻ em trai và trẻ vị thành niên để ngăn ngừa bạo lực và các mối quan hệ tôn trọng lành mạnh.

- Phụ nữ trong các cộng đồng gặp rủi ro và dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai được tiếp cận với thông tin, nguồn lực, dịch vụ và kỹ năng sinh tồn để giảm sự lan truyền và tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội của COVID-19.

- Tài trợ mục tiêu phát triển bền vững.

7. Địa điểm thực hiện: Tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2024.

9. Tổng vốn của dự án: 2.591.219.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm mười chín nghìn đồng), tương đương 110.996,74 USD.

10. Lưu ý

- Trong quá trình tiếp nhận, triển khai dự án, đề nghị chủ dự án phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo dự án đạt được mục tiêu đề ra.

- Sau khi dự án được phê duyệt, đề nghị chủ dự án xây dựng kế hoạch, hoạt động chi tiết hơn đối với công tác y tế trong vấn đề an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm mục tiêu, chỉ tiêu, hoạt động, tổ chức thực hiện…

  ​Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác