Phê duyệt tiếp nhận dự án Hỗ trợ triển khai và nhân rộng mô hình Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc theo Quyết định số 5913/QĐ-BYT
Đăng ngày 31-10-2022 15:54

Ngày 12/10/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2680/QĐ-UBND về việc tiếp nhận viện trợ dự án Hỗ trợ triển khai và nhân rộng mô hình Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc theo Quyết định số 5913/QĐ-BYT do Tổ chức Family Health International (FHI360) tại Việt Nam thông qua Chương trình Alive & Thrive tài trợ gồm các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Hỗ trợ triển khai và nhân rộng mô hình Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc theo Quyết định số 5913/QĐ-BYT.

2. Tên bên tài trợ: Tổ chức Family Health International (FHI360) tại Việt Nam thông qua Chương trình Alive & Thrive.

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ dự án: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng).

5. Mục tiêu của dự án: Duy trì và nhân rộng mô hình Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc tại Đà Nẵng và hỗ trợ kỹ thuật cho các bệnh viện tại một số tỉnh, thành phố khác.

6. Kết quả chủ yếu của dự án

- Các cơ sở y tế đăng ký triển khai mô hình Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc được hỗ trợ kỹ thuật thông qua tập huấn, giám sát, đánh giá.

- Ít nhất 01 cơ sở y tế tại Đà Nẵng được trao danh hiệu Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc theo Quyết định số 5913/QĐ-BYT.

- Mô hình Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc theo Quyết định số 5913/QĐ-BYT sẽ được nhân rộng ra các cơ sở y tế khác tại Đà Nẵng.

7. Địa điểm thực hiện: Thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2022 đến tháng 02/2023.

  9. Tổng vốn của dự án: 184.900.000 đồng (Một trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm nghìn đồng).

 ​Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác