Điều chỉnh Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt tiếp nhận Chương trình Nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2024
Đăng ngày 31-10-2022 16:51

Ngày 12/10/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2679/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt tiếp nhận Chương trình Nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2024 gồm các nội dung chính sau:

Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 08/12/2021

Nội dung điều chỉnh

6. Nội dung hoạt động của chương trình: Hỗ trợ thực hiện chương trình Nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân (EFWC) cho 100 hộ gia đình phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn huyện.

6. Nội dung hoạt động của chương trình: Hỗ trợ thực hiện chương trình Nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân (EFWC) cho 107 hộ gia đình phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn huyện và hỗ trợ học bổng cho 100 trẻ mồ côi thuộc Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

7. Kết quả của chương trình: 100 hộ phụ nữ nghèo đơn thân được hỗ trợ nâng cao năng lực và phát triển kinh tế gia đình.

7. Kết quả của chương trình: 107 hộ phụ nữ nghèo đơn thân được hỗ trợ nâng cao năng lực, phát triển kinh tế gia đình và 100 trẻ mồ côi thuộc Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được hỗ trợ học bổng.

10. Kinh phí tài trợ: 1.840.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng).

10. Kinh phí tài trợ: 2.018.800.000 đồng (Hai tỷ, không trăm mười tám triệu, tám trăm ngàn đồng).

11. Vốn đối ứng: 119.700.000 đồng (do UBND huyện Hòa Vang tự đối ứng).

11. Vốn đối ứng: 131.322.000 đồng (do UBND huyện Hòa Vang tự đối ứng).

         - Lý do điều chỉnh: Sau khi Tổ chức COV phối hợp với Hội LHPN huyện và UBND các xã tiến hành khảo sát hoàn cảnh gia đình các phụ nữ đơn thân và các trẻ mồ côi trên địa bàn huyện, nhận thấy các đối tượng trên còn nhiều khó khăn, nên đã thống nhất hỗ trợ bổ sung 07 phụ nữ đơn thân tại xã Hòa Tiến và học bổng đầu năm cho 100 trẻ mồ côi thuộc Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trên địa bàn huyện Hòa Vang.

 ​Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác