Định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023
Đăng ngày 11-11-2022 02:07

Trên cơ sở định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra Chính phủ; ngày 28/10/2022, Thanh tra thành phố đã ban hành Công văn số 827/TTTP-VP và ngày 19/10/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 7473/BKHĐT-TTr hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2023 tại các địa phương tập trung vào các nội dung sau: (1) Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu, việc triển khai một số dự án về đầu tư công; (2) Việc chấp hành pháp luật theo phương thức đối tác công tư (PPP); (3) Hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư (bao gồm đầu tư có vốn đầu tư trong nước và đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài); (4) Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đăng ký kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, quy hoạch; (5) Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở giao.

Về công tác thanh tra đối với Thanh tra quận, huyện, sở, ngành: (1) Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc quận, huyện, sở, ngành, bao gồm thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của các đơn vị thuộc quận, huyện, sở, ngành; (2) Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; việc mua bán, chuyển nhượng, mua sắn tài sản công; đấu thầu, đầu tư xây dựng; (3) Thanh tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của quận, huyện, sở, ngành; (4) Thanh tra chuyên đề việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; (5) Thanh tra theo yêu cầu của Chủ tịch UBND quận, huyện, Giám đốc sở, ngành; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật./.

Thanh tra Sở

Các tin khác