Tổng kết 08 năm thực hiện Luật Tiếp công dân
Đăng ngày 11-11-2022 02:09

Ngày 07/11/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND tổng kết 08 năm thực hiện Luật Tiếp công dân và tổ chức khen thưởng chuyên đề đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch này nhằm mục đích đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn 08 năm thực hiện Luật Tiếp công dân, qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong tổ chức thi hành Luật Tiếp công dân. Nhằm tạo động lực mạnh mẽ trong toàn ngành thanh tra và lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội của thành phố. Ghi nhận, biểu dương, tôn vinh đối với cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn trên địa bàn thành phố.

Yêu cầu việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện; nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế. Việc xây dựng tiêu chuẩn, đối tượng, quy trình bình xét và triển khai xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư trên địa bàn thành phố bảo đảm theo quy định về tiếp công dân, xử lý đơn và thi đua, khen thưởng. Các đơn vị, địa phương khi đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn phải căn cứ vào thành tích đạt được để xem xét đề nghị khen thưởng, phù hợp với tiêu chuẩn khen thưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thanh tra Sở

Các tin khác