Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đăng ngày 05-12-2022 15:46

Ngày 12/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã có Tờ trình số 334/TTr-SKHĐT về việc đề nghị thẩm định Quy hoạch thành phố Đà Nẵng và thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 4891/KH-HĐTĐ ngày 19/7/2022 về việc thẩm định quy hoạch và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các văn bản đề nghị tham gia ý kiến phản biện đối với quy hoạch thành phố Đà Nẵng và báo cáo đánh giá tác động môi trường (Công văn số 4808/HĐTĐ-CV ngày 15/7/2022, Công văn số 4845/HĐTĐ-CV ngày 18/7/2022; Công văn số 4912/HĐTĐ-CV ngày 19/7/2022 và Công văn số 4913/HĐTĐ-CV ngày 19/7/2022).  

Đến ngày 10/8/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Vụ Quản lý quy hoạch – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo, tọa đàm xin ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định và các chuyên gia, nhà khoa học đối với nội dung quy hoạch thành phố Đà Nẵng và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược tại Hà Nội.

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc tiếp thu, giải trình của các thành viên Hội đồng thẩm định và các chuyên gia, nhà khoa học đối với Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược tại Báo cáo số 603/BC-SKHĐT ngày 24/11/2022.

Tài liệu hoàn thiện bao gồm:
- Báo cáo số 603/BC-SKHĐT ngày 24/11/2022  
- Báo cáo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng, gồm: Báo cáo tổng hợpBáo cáo tóm tắt.
- Dự thảo quyết định phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng của Thủ tướng Chính phủ
- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
- Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.

(Tải toàn bộ tài liệu: tại đây)

Phòng Tổng hợp và Hợp tác quốc tế

Các tin khác