Thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài về tình hình thực hiện dự án đầu tư và báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư
Đăng ngày 25-11-2022 02:47

Căn cứ các quy định của Luật đầu tư 2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/02/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về tình hình thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài và công tác giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đề nghị nhà đầu tư, tổ chức kinh tế nghiêm túc thực hiện các báo cáo đúng quy định, cụ thể:

1. Liên quan đến báo cáo trực tuyến trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Theo quy định tại điểm a khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020 quy định về Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam như sau: “Hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung sau: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.”

Theo Điều 104 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định hình thức báo cáo như sau: “a) Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư gửi các báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Về quy trình cấp tài khoản để thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư như sau: tải mẫu đăng ký tài khoản tại trang web: https://fdi.gov.vn/pages/huongdan.aspx. Sau khi điền đầy đủ các thông tin vào mẫu, nhà đầu tư nộp tại Tổ một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp mã tài khoản báo cáo.

2. Liên quan đến báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư

Theo quy định tại khoản 8 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư yêu cầu: “Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau:

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm;

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án;

c) Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có)”

Theo quy định tại khoản 11 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định về thời hạn báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư:

“a) Chủ chương trình, chủ đầu tư và nhà đầu tư:

- Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;

- Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau;

- Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình dự án.”

Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư (theo mẫu đính kèm, chế độ báo cáo bằng văn bản) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

3. Liên quan vi phạm chế độ báo cáo

Căn cứ Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, quy định vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam sẽ được xử lý theo Điều 15 của Nghị định số 122/2021/NĐ-CP như sau:

“1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư hoặc báo cáo không đúng thời hạn theo quy định;

b) Báo cáo không trung thực, không chính xác về hoạt động đầu tư;

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bổ sung các nội dung còn thiếu trong trường hợp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đầy đủ nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư trong trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này…”

Tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án, Cơ quan đăng ký đầu tư đã quy định về điều kiện ràng buộc đối với dự án là nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, giám sát hoặc thẩm định hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư; nếu nhà đầu tư, tổ chức kinh tế không thực hiện chế độ báo cáo sẽ chuyển Thanh tra Sở xử phạt hành chính theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng thông báo để Nhà đầu tư, Tổ chức kinh tế được biết và nghiêm túc thực hiện

Toàn văn Thông báo số 579/TB-SKHĐT ngày 16/11/2022 tại đây./.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

File đính kèm

Các tin khác