Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung và trạm trộn bê tông Segi Vina
Đăng ngày 30-11-2022 03:45

Ngày 03/11/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2837/QĐ-UBND quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung và trạm trộn bê tông Segi Vina đã được UBND thành phố cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 790/QĐ-UBND ngày 09/03/2020.

Nội dung tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 790/QĐ-UBND ngày 09/03/2020 được điều chỉnh như sau: Tiến độ chuẩn bị đầu tư: tháng 09/2019 đến tháng 05/2020: Hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để xin Giấy phép xây dựng và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Tiến hành tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao, xây dựng nền tảng cơ cấu tổ chức bền vững; Mua sắm các trang thiết bị. Tiến độ xây dựng cơ bản: tháng 6/2020 đến tháng 12/2022: Hoàn thành thi công xây dựng nhà máy sản xuất và cơ sở hạ tầng như hệ thống điện sản xuất, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất, hệ thống thoát nước...; Hoàn thành việc thi công lắp đặt trạm trộn, công suất 330m3/h và nhà máy sản xuất gạch không nung; Hoàn thành hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý sản xuất và công nghệ; Xây dựng chỗ đứng trong thị trường và mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước. Tiến độ đưa dự án vào hoạt động: tháng 12/2022.

Phòng Doanh nghiệp, KTTT và TN

Các tin khác