Phê duyệt tiếp nhận dự án Học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS do Tổ chức Pacific Links Foundation tài trợ
Đăng ngày 30-11-2022 10:05

Ngày 07/11/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2867/QĐ-UBND về việc tiếp nhận dự án Học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS do Tổ chức Pacific Links Foundation tài trợ gồm các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS.

2. Tên bên tài trợ: Tổ chức Pacific Links Foundation (PALS) - Hoa Kỳ tài trợ.

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ dự án: Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố.

5. Mục tiêu của dự án

- Hỗ trợ học bổng cho các học sinh, sinh viên có gia cảnh khó khăn để giảm thiểu nguy cơ bỏ học và nâng cao chất lượng học tập.

- Tư vấn các kỹ năng sống cần thiết, hướng dẫn kỹ năng tự học tiếng Anh qua mạng và truyền thông nâng cao nhận thức về việc bảo vệ bản thân trước các nguy cơ mua bán người cho các em tham gia dự án.

- Tổ chức trại hè định hướng tương lai và hỗ trợ kinh phí cho một số học sinh xuất sắc, tiêu biểu tham dự trại hè và khóa học tiếng Anh nâng cao cho các em.

6. Kết quả chủ yếu của dự án: 116 học sinh, sinh viên (16 học sinh THCS, 80 học sinh THPT, 20 sinh viên) học giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập, được hỗ trợ học tiếng Anh, sinh hoạt câu lạc bộ kỹ năng, tham gia trại hè…nhằm giảm thiểu nguy cơ bỏ học và nâng cao kết quả học tập.

7. Địa điểm thực hiện: Các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2022 đến tháng 7/2023.

9. Tổng vốn của dự án: 2.145.836.000 đồng (Hai tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi sáu ngàn đồng), trong đó:

- Vốn viện trợ: 1.950.760.000 đồng.

- Vốn đối ứng: 195.076.000 đồng, sử dụng trong nguồn kinh phí dự toán được UBND thành phố giao hàng năm theo quy định.

10. Lưu ý

- Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố có trách nhiệm phối hợp với tổ chức viện trợ thống nhất các nội dung bên tiếp nhận viện trợ phải thực hiện đối ứng theo các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi tiêu hiện hành và rà soát các nội dung chi thực sự cần thiết, lồng ghép vào các chương trình, đề án đang triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

- Giấy đăng ký hoạt động của Tổ chức PALS đã hết hạn từ ngày 31/01/2022, hiện đang tiến hành các thủ tục gia hạn theo quy định. Đề nghị Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp với Tổ chức PALS hoàn thành việc gia hạn Giấy đăng ký hoạt động trước khi triển khai thực hiện dự án.

        Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác