Tình hình thu hút dự án đầu tư nước ngoài trong 11 tháng đầu năm 2022
Đăng ngày 30-11-2022 14:35

Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/11/2022 thành phố thu hút 133,462 triệu USD vốn đầu tư FDI, trong đó:
- Số dự án cấp mới toàn thành phố:  43 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký: 69,397 triệu USD, đạt 46,33%  so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021: 38 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký: 149,784 triệu USD); 
Trong đó:
+ Ngoài Khu công nghiệp: 40 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký: 4,353 triệu USD
+ Trong Khu công nghiệp: 03 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký: 65,043 triệu USD
- Dự án điều chỉnh vốn đầu tư: 34 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm: 5,725 triệu USD, đạt 56,02% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021: 17 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm: 10,219 triệu USD). 
- Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 51 lượt với tổng giá trị 58,340  triệu USD, tăng 509.3% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021: 49 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua phần vốn góp, góp vốn trong tổ chức kinh tế với giá trị là: 11,454 triệu USD)
Lũy kế đến 30/11/2022, có 946 dự án đã cấp với tổng vốn đăng ký 4,063 tỷ USD./.

Phòng Doanh nghiệp, KTTT và TN
 

Các tin khác