Cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ngày 15-12-2022 10:03

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1505/QĐ-TTg ngày 01/12/2022 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến 3 ngành nghề kinh doanh thuộc các lĩnh vực: (1) Đấu thầu; (2) Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; (3) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Nội dung phương án cụ thể như sau:

Một là, đối với lĩnh vực đấu thầu.

- Về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh hoạt động đấu thầu, Quyết định bỏ quy định về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề.

- Về thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh hoạt động đấu thầu, Quyết định cũng bỏ quy định về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề.

- Về thu hồi chứng chỉ hành nghề trong hoạt động đấu thầu, Quyết định bỏ quy định về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề.

Hai là, đối với lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Quyết định đơn giản hóa thủ tục cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, giảm số bộ hồ sơ doanh nghiệp phải nộp từ 03 bộ xuống còn 01 bộ; Bổ sung quy định về phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử; quy định rõ về thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp đề nghị hỗ trợ và các bước xử lý đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp.

- Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, nhiệm vụ được hỗ trợ. Theo đó, quy định rõ về thành phần hồ sơ và số lượng bộ hồ sơ phải nộp là 01 bộ; Bổ sung quy định về phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử; Quy định rõ về các bước xử lý nghiệm thu hỗ trợ của doanh nghiệp.

- Giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp. Theo đó, quy định rõ về thành phần hồ sơ và số lượng bộ hồ sơ phải nộp là 01 bộ; Bổ sung quy định về phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử; Quy định rõ về các bước xử lý thanh toán vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Ba là, đối với lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Quyết định bãi bỏ 3 thủ tục hành chính, cụ thể: bãi bỏ thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã và cắt giảm, đơn giản hóa 28 thủ tục hành chính.

  (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ)

Thanh tra Sở