Phê duyệt tiếp nhận Chương trình vùng quận Sơn Trà giai đoạn 2022-2027 do Tổ chức World Vision International tại Việt Nam tài trợ
Đăng ngày 13-01-2023 03:39

Ngày 09/12/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3152/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận Chương trình vùng quận Sơn Trà giai đoạn 2022-2027 do Tổ chức World Vision International tại Việt Nam tài trợ gồm các nội dung chính sau:

1. Tên chương trình: Chương trình vùng quận Sơn Trà giai đoạn 2022-2027.

2. Tên bên tài trợ: Tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVI-VN).

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ chương trình: UBND quận Sơn Trà.

5. Mục tiêu của chương trình

Cải thiện an sinh bền vững cho trẻ, đặc biệt trẻ dễ bị tổn thương trên địa bàn 04 phường dự án: Nại Hiên Đông, Mân Thái, Thọ Quang và An Hải Bắc của quận Sơn Trà.

6. Kết quả chủ yếu của chương trình

- Trẻ em gái và trẻ em trai được bảo vệ khỏi tất cả các hình thức xâm hại bạo lực và được tham gia vào các quá trình ra quyết định.

- Hộ gia đình có thu nhập bền vững để đáp ứng an sinh trẻ em.

- Xây dựng một cộng đồng đáng tin cậy và không ngừng chăm sóc trẻ em tại các vùng dự án.

7. Địa điểm thực hiện

Tại 04 phường: Mân Thái, Thọ Quang, Nại Hiên Đông, An Hải Bắc thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2022 đến tháng 9/2027.

9. Tổng vốn của chương trình: 65.283.172.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, một trăm bảy mươi hai ngàn đồng), tương đương 2.802.450 USD, do Bên tài trợ trực tiếp quản lý và triển khai thực hiện.

10. Lưu ý

- Đề nghị UBND quận Sơn Trà phối hợp với Bên tài trợ thực hiện đúng nội dung chương trình được phê duyệt, không tiến hành các hoạt động khác nằm ngoài khuôn khổ của chương trình.

          - Các bên tham gia chương trình phải thực hiện đúng quy định của Nhà nước, chủ động báo cáo các nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm hoặc các vấn đề khác có liên quan cho Công an thành phố để phối hợp nắm bắt tình hình, phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với các chương trình viện trợ có yếu tố nước ngoài.

- Giấy Đăng ký lập Văn phòng Đại diện tại Việt Nam và Giấy Đăng ký lập Văn phòng dự án tại Đà Nẵng có giá trị đến ngày 25/4/2023. Đề nghị UBND quận Sơn Trà phối hợp với Sở Ngoại vụ theo dõi, hỗ trợ hướng dẫn Tổ chức WVI-VN tiến hành các thủ tục chuyển đổi Giấy Đăng ký theo quy định tại Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/11/2022)./.      

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác