Phê duyệt tiếp nhận dự án Nuôi, dạy trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Đà Nẵng do Tổ chức Giving It Back To Kids tài trợ
Đăng ngày 13-01-2023 03:45

Ngày 12/12/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3191/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án Nuôi, dạy trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Đà Nẵng do Tổ chức Giving It Back To Kids tài trợ gồm các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Nuôi, dạy trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Đà Nẵng.

2. Tên bên tài trợ: Tổ chức Giving It Back To Kids (GIBTK).

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ dự án: Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố.

5. Mục tiêu của dự án

- Tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thường xuyên cho tối đa 40 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em lang thang, trẻ bị xâm hại và trẻ làm trái pháp luật.

6. Kết quả chủ yếu của dự án: 40 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục cho đến khi các em hoàn thành chương trình Trung học phổ thông.

7. Địa điểm thực hiện

- Cơ sở 1: số 27 Dương Thị Xuân Quý, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

- Cơ sở 2: Trung tâm Từ thiện, số 12 Thanh Huy 2, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2022 đến tháng 12/2027.

9. Tổng vốn của dự án: 16.429.178.000 đồng (Mười sáu tỷ, bốn trăm hai mươi chín triệu, một trăm bảy mươi tám ngàn đồng), do Bên tài trợ trực tiếp quản lý và triển khai thực hiện.

10. Lưu ý

- Giấy Đăng ký lập Văn phòng dự án tại Đà Nẵng của tổ chức GIBTK có giá trị đến ngày 20/6/2023. Đề nghị Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em phối hợp với Sở Ngoại vụ theo dõi, hỗ trợ hướng dẫn tổ chức GIBTK tiến hành các thủ tục chuyển đổi Giấy Đăng ký theo quy định tại Nghị định số 58/2022/NĐCP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/11/2022).

- Đề nghị Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp với Bên tài trợ thực hiện đúng nội dung, dự án được phê duyệt, không tiến hành các hoạt động khác nằm ngoài khuôn khổ dự án./.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác