Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Đăng ngày 10-02-2023 09:44

Ngày 01/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trong đó phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như sau:

1. Nghị định này quy định chi tiết khoản 4 Điều 6; khoản 5 Điều 13; khoản 5 Điều 29; khoản 4 Điều 43; khoản 4 Điều 44; khoản 6 Điều 52; điểm e khoản 1 Điều 72; khoản 3 Điều 72; khoản 2 Điều 73 Luật Tài nguyên nước về lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và công khai thông tin trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước; điều tra cơ bản tài nguyên nước; trông bù diện tích rừng bị mất và đóng góp kinh phí cho bảo vệ, phát triển rừng; chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; đăng ký, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; thăm dò, khai thác nước dưới đất; tổ chức lưu vực sông và việc điều phối, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông.

2. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định số 02/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2023./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác