Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019
Đăng ngày 10-02-2023 09:47

Ngày 26/12/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam: Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 8; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10; Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 3 Điều 21; Bổ sung Điều 22a.

Bãi bỏ một số điều, khoản của Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam: Bãi bỏ khoản 3 Điều 6, khoản 4 Điều 7, Điều 9.

Thông tư số 23/2022/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2023./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác