CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023
Đăng ngày 08-03-2023 11:06

Ngày 10/02/2023, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-SKHĐT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 (đính kèm toàn văn quyết định tại đây).

Mục tiêu của chương trình nhằm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư góp phần huy động, phân bố, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực và đóng góp vào thành tích chung trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Đà Nẵng.

Thanh tra Sở

Các tin khác