UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 08-03-2023 11:08

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng (đính kèm toàn văn Quyết định tại đây).

Tại Điều 1 của Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND.

Tại Điều 2 của Quyết định bãi bỏ một số điều, khoản của Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND.

Điều 3 sửa đổi, bổ sung một số nội dung các biễu mẫu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/02/2023./.

Thanh tra Sở

Các tin khác