Rà soát Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đăng ngày 19-04-2023 02:28

Ngày 27/12/2022, Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Hội đồng thẩm định đã ban hành Báo cáo số 418/BC-HĐTĐ ngày 17/01/2023 báo cáo thẩm định Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định, Kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định và báo cáo thẩm định cho Quy hoạch thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (Cơ quan được giao lập Quy hoạch tỉnh) đã phối hợp với Tư vấn tổng, các sở, ngành, UBND quận, huyện tiếp thu chỉnh sửa và hoàn chỉnh các nội dung Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tài liệu kèm theo

Phòng Tổng hợp và Hợp tác quốc tế

Các tin khác