Quyết định về việc ban hành chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý tài chính nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
Đăng ngày 12-01-2023 09:25

Ngày 11/01/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban Quyết định về việc ban hành chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý tài chính nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023. 

Chi tiết nội dung xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Văn phòng Sở

File đính kèm