Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
Đăng ngày 25-05-2023 08:55

Ngày 14/4/2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BKHĐT về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Ban hành kèm theo Thông tư này 09 Danh mục sau: Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục I); Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong nước đã sản xuất được (Phụ lục II); Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục III); Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được (Phụ lục IV); Danh mục linh kiện, phụ tùng xe ô tô trong nước đã sản xuất được (Phụ lục V); Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VI); Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VII); Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông – công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VIII); Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước đã sản xuất được (Phụ lục IX).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/6/2023.

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

Các tin khác