Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục thủy sản
Đăng ngày 25-05-2023 09:08

Ngày 08/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1786/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục thủy sản.

Trong đó quy định về vị trí và chức năng như sau: Cục Thủy sản là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại Tổng cục Thủy sản thành Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư.

Cục Thủy sản thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng thủy sản; khai thác thủy sản; đăng kiểm tàu cá, quản lý tàu cá, tàu công vụ thủy sản, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; tổ chức sản xuất thủy sản gắn với chế biến, thương mại thủy sản, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái thủy sinh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Cục Thủy sản có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Cục Thủy sản đặt tại thành phố Hà Nội.

Quyết định nêu cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức bao gồm: Lãnh đạo Cục, các tổ chức tham mưu. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/5/2023.

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

Các tin khác