HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Đăng ngày 25-05-2023 09:27

Ngày 23/5/2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1065/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng (đính kèm toàn văn Quyết định tại đây).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thành phố Đà Nẵng.

Để triển khai thực hiện việc đánh giá công tác PCTN đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố nhằm mục đích đánh giá đúng, khách quan nỗ lực của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố trong công tác PCTN. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Phạm vi đánh giá là công tác PCTN  đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố bao gồm: Đánh giá công tác quản lý nhà nước về PCTN và kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng. Thời kỳ đánh giá: từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2022.

Đánh giá công tác PCTN đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố gồm 04 nội dung như sau:

Một là, Đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN;

Hai là, Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng;

Ba là, Đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng;

Bốn là, Đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Thanh tra Sở

Các tin khác