Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đăng ngày 12-07-2023 03:31

Căn cứ điểm d, khoảng 3, Điều 8 Nghị định Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, quy định trách nhiệm của cơ quan tổ chức lập quy hoạch (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) là Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh;
Căn cứ Công văn số 4679/CV-HĐTĐ ngày 16/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát hồ sơ quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó kết luận: Hồ sơ quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã tiếp thu, hoàn thiện cơ bản, đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên cần tiếp tục hoàn thiện nội dung nêu tại báo cáo rà soát và các văn bản rà soát của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các thành viên phản biện là đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Tư vấn và các sở, ban, ngành hoàn thành tiếp thu, giải trình các ý kiến của Hội đồng thẩm định và hoàn thiện dự thảo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Công văn số 2013/SKHĐT-TH&HTQT ngày 11/7/2023 về tiếp thu và giải trình hồ sơ Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
Ngày 11/7/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2015/SKHĐT-TH&HTQT kính đề nghị UBND thành phố có tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Ngày 26/7/2023, UBND thành phố đã có Tờ trình số 128/TTr-UBND  kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các tài liệu đã hoàn thiện bao gồm:

(1) Tờ trình về việc phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

(2) Dự thảo Báo cáo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng;

(3) Dự thảo quyết định phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng của Thủ tướng Chính phủ;

(4) Công văn số 2013/SKHĐT-TH&HTQT ngày 11/7/2023 về tiếp thu và giải trình hồ sơ Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

(5) Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

Download tài liệu tại đây

Danh mục bản đồ Quy hoạch

Cơ sở dữ liệu Quy hoạch

Phòng Tổng hợp và Hợp tác quốc tế

Các tin khác