Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 lần 2
Đăng ngày 20-10-2023 08:35

Ngày 26 tháng 7 năm 2023, UBND thành phố đã có Tờ trình số 128/TTr-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến ngày 03 tháng 8 năm 2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5917/VPCP-QHĐP về việc phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 6288/BKHĐT-QLQH ngày 07/8/2023 và Công văn số 8312/BKHĐT-QLQH ngày 06 tháng 10 năm 2023 về việc rà soát hồ sơ trình phê duyệt và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở ban ngành và UBND các quận, huyện rà soát, tiếp thu ý kiến các bộ, ngành theo các công văn nêu trên và hoàn thiện Hồ sơ Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Công văn số 3134/SKHĐT-TH&HTQT ngày 16/10/2023. 

Ngày 18 tháng 10 năm 2023.UBND thành phố đã có Tờ trình số 173/TTr-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem nội dung tại đây.

Phòng Tổng hợp và Hợp tác quốc tế

Các tin khác