Vướng mắc liên quan đến việc giảm vốn điều lệ đối với trường hợp công ty cổ phần hoàn lại vốn góp
Đăng ngày 25-07-2023 16:44

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng nhận được ý kiến của tổ chức, công dân qua Cổng góp ý của thành phố về vướng mắc liên quan đến việc giảm vốn điều lệ đối với trường hợp công ty cổ phần hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại. Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:
1. Về tiếp nhận, xử lý và hướng dẫn doanh nghiệp
Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “1. Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp; 2. Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh”.
Tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “1. Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính”.
Đồng thời, tại Cổng góp ý của thành phố Đà Nẵng tổ chức, công dân có nêu: “Công ty đã đăng ký tăng vốn điều lệ khi phát hành cổ phần ưu đãi hoàn lại, nên chúng tôi hiểu rằng việc hoàn lại phần vốn góp cho các cổ đông sẽ làm giảm vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số cổ phần ưu đãi hoàn lại và Công ty sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “SKHĐT”)”.
Do đó, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
2. Về vướng mắc của doanh nghiệp
Tại khoản 1 Điều 118 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định: “1. Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại và Điều lệ công ty”.
Tại khoản 5 Điều 112 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định: “5. Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây: a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông; b) Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này; c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật này”.
Căn cứ các trường hợp giảm vốn điều lệ nêu trên, không có trường hợp công ty thực hiện giảm vốn sau khi hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại và Điều lệ công ty.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng ghi nhận nội dung vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và đã có Công văn số 2237/SKHĐT-ĐKKD ngày 02/8/2023 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo và đề nghị hướng dẫn về trường hợp này.
Trên đây là ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin cho tổ chức, công dân được biết./.

Phòng Đăng ký kinh doanh