Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thêm mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 14-11-2023 16:55

Ngày 11/11, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký Quyết định số 2478/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thêm mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thêm mới, cụ thể: Sửa đổi 01 (một) thủ tục hành chính tại số thứ tự 93 mục V (Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)) tại Phụ lục được công bố kèm theo Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố; 04 (bốn) thủ tục hành chính được thêm mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Văn phòng Sở

File đính kèm