Quyết đinh số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 9/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ v/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Đăng ngày 19-10-2016 00:00
Quyết đinh số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 9/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ v/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
File đính kèm