Đăng ngày 02-10-2017 00:00
Quyết định số: 29/2017/QĐ-UBND V/v sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa, ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của UBND thành phố.
File đính kèm