Thông báo tiếp nhận, xử lý hồ sơ hỗ trợ cho chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 15-10-2021 02:54

Ngày 04/10/2021, Chủ tịch UBND thành phố có Công văn số 3050/VP-KGVX về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài, trong đó Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến đồng ý chủ trương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các sở, ban, ngành liên quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ của các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn thành phố về việc đăng ký nhu cầu nhập cảnh của chuyên gia người nước ngoài kể từ ngày ban hành văn bản này. Ngày 07/10/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 2843/SLĐTBXH-VLATLĐ thông báo tiếp nhận, xử lý hồ sơ hỗ trợ cho chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Thành phần hồ sơ cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài như sau:

1. Quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

2. Quy định tại điểm a khoản 6 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

3. Quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật theo quy định tại khoản 3, 6 Điều 3 Nghị định này, là: Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận; văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc giấy phép lao động đã được cấp để chứng minh kinh nghiệm.

4. Quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8, khoản 7 Điều 9, khoản 5 Điều 17 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Bản sao hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

5. Cho phép người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc tại tỉnh, thành phố khác với thời hạn không quá 06 tháng và người sử dụng lao động phải báo cáo với cơ quan quản lý lao động nơi người lao động nước ngoài đến làm việc mà không phải làm lại giấy phép lao động.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân