Phê duyệt tiếp nhận dự án Hỗ trợ Nam sinh viên mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại thành phố Đà Nẵng do Tổ chức Giving It Back To Kids tài trợ
Đăng ngày 13-01-2023 03:56

Ngày 12/12/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3192/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án Hỗ trợ Nam sinh viên mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại thành phố Đà Nẵng do Tổ chức Giving It Back To Kids tài trợ gồm các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Hỗ trợ Nam sinh viên mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại thành phố Đà Nẵng.

2. Tên bên tài trợ: Tổ chức Giving It Back To Kids (GIBTK).

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ dự án: Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng.

5. Mục tiêu của dự án: Tiếp nhận, nuôi dưỡng, hỗ trợ giáo dục, y tế, vui chơi giải trí cho các em nam sinh viên mồ côi sau khi rời các trung tâm mồ côi, bảo trợ xã hội và các em nam sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại thành phố Đà Nẵng.

6. Kết quả chủ yếu của dự án: 20-30 nam sinh viên tham gia dự án sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ giáo dục, y tế, vui chơi giải trí tốt nhất nhằm giúp các em trở thành người công dân có ích cho xã hội.

7. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Từ thiện thuộc Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2022 đến tháng 11/2027.

9. Tổng vốn của dự án: 10.596.363.700 đồng (Mười tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu, ba trăm sáu mươi ba ngàn, bảy trăm đồng), trong đó:

- Vốn viện trợ: 10.236.363.700 đồng, do Bên tài trợ trực tiếp quản lý và triển khai thực hiện.

- Vốn đối ứng: 360.000.000 đồng, sử dụng trong nguồn kinh phí dự toán được UBND thành phố giao hàng năm theo quy định.

10. Lưu ý

          - Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố có trách nhiệm phối hợp với tổ chức viện trợ thống nhất các nội dung bên tiếp nhận viện trợ phải thực hiện đối ứng theo các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi tiêu hiện hành và rà soát các nội dung chi thực sự cần thiết, lồng ghép vào các chương trình, đề án đang triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

- Giấy Đăng ký lập Văn phòng dự án tại Đà Nẵng của tổ chức GIBTK có giá trị đến ngày 20/6/2023. Đề nghị Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em phối hợp với Sở Ngoại vụ theo dõi, hỗ trợ hướng dẫn tổ chức GIBTK tiến hành các thủ tục chuyển đổi Giấy Đăng ký theo quy định tại Nghị định số 58/2022/NĐCP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/11/2022).

- Đề nghị Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp với Bên tài trợ thực hiện đúng nội dung, dự án được phê duyệt, không tiến hành các hoạt động khác nằm ngoài khuôn khổ dự án./.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác