Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Đăng ngày 13-01-2023 04:01

Ngày 28/12/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND triển khai Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung được phê duyệt tại Kế hoạch số 222/KH-UBND tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Thực hiện các văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc thực hiện Chương trình.

2. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị ở địa bàn nông thôn.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn nông thôn.

6. Tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện việc xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

7. Tăng cường củng cố, phối hợp trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn.

Thời gian thực hiện kế hoạch từ năm 2022 đến hết năm 2025.

Công an thành phố là đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Phòng Khoa giáo, văn xã

Các tin khác