Phê duyệt tiếp nhận hàng viện trợ cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng do Tổ chức Korea Food For The Hungry International tài trợ
Đăng ngày 01-03-2023 03:33

Ngày 17/01/2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận hàng viện trợ cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng do Tổ chức Korea Food For The Hungry International tài trợ gồm các nội dung chính sau:

1. Tên khoản viện trợ: Hàng viện trợ cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Bên Tài trợ: Tổ chức Korea Food For The Hungry International (KFHI).

4. Chủ khoản viện trợ: Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng.

5. Cơ quan tiếp nhận và thực hiện: Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng.

6. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của khoản viện trợ: Hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập và máy photocopy, tạo điều kiện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và học tập cho các em học sinh tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng.

7. Danh mục hàng hóa viện trợ: Theo phụ lục đính kèm.

8. Chất lượng khoản viện trợ: Mới 100%.

9. Thời gian tiếp nhận: Tháng 6/2022.

10. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng.

11. Tổng vốn của khoản viện trợ: 57.000.000 đồng (Năm mươi bảy triệu đồng).

12. Cơ chế tài chính áp dụng: Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

13. Lưu ý:

  - Đề nghị Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng rút kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ, chỉ được tiếp nhận, thực hiện, sử dụng khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề nghị Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng thường xuyên trao đổi với Công an thành phố về thông tin, hoạt động liên quan đến các cá nhân, tổ chức, đoàn khách nước ngoài trước và sau khi tham quan, hoạt động tại Trung tâm để phối hợp nắm bắt tình hình, phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động viện trợ có yếu tố nước ngoài.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác