Phê duyệt tiếp nhận hàng viện trợ một số thiết bị, vật tư y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng do bác sỹ Gian Duri Toendury, Thụy Sĩ tài trợ
Đăng ngày 01-03-2023 03:37

Ngày 19/01/2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận hàng viện trợ một số thiết bị, vật tư y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng do bác sỹ Gian Duri Toendury, Thụy Sĩ tài trợ gồm các nội dung chính sau:

1. Tên khoản viện trợ: Một số thiết bị, vật tư y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Bên Tài trợ: Bác sỹ Gian Duri Toendury, Thụy Sĩ.

4. Chủ khoản viện trợ: Sở Y tế.

5. Cơ quan tiếp nhận và thực hiện: Bệnh viện Đà Nẵng.

6. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của khoản viện trợ: Cung cấp viện trợ một số thiết bị, vật tư y tế nhằm hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đà Nẵng.

7. Danh mục hàng hóa viện trợ: Theo phụ lục đính kèm.

8. Chất lượng khoản viện trợ: Mới 100%.

9. Thời gian tiếp nhận: Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023.

10. Địa điểm tiếp nhận: Bệnh viện Đà Nẵng.

11. Tổng giá trị viện trợ: 3.552.150.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm năm mươi hai triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng), tương đương 150.000 USD.

12. Cơ chế tài chính áp dụng: Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

13. Lưu ý

- Đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng giữ vai trò chủ trì, trực tiếp quản lý về mọi mặt trong quá trình tiếp nhận phi dự án, giám sát quá trình tiếp nhận, đảm bảo chất lượng hàng hóa viện trợ.

- Quá trình tiếp nhận, sử dụng hàng viện trợ để phục vụ công tác khám, chữa bệnh phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, không vì mục đích lợi nhuận, thương mại; đảm bảo hiệu quả phi dự án đến đúng đối tượng là bệnh nhân khám, chữa bệnh, tránh tình trạng chỉ định dịch vụ kỹ thuật bừa bãi, không đúng đối tượng.

          - Sau khi được UBND thành phố phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ nêu trên, Sở Y tế phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước để phối hợp với KBNN thực hiện thủ tục ghi thu ghi ngân sách, đồng thời quản lý tài sản theo đúng quy định.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác